Zobrazení grafů na dashboardu evidence pro uživatele je podmíněno nastavením pluginu administrátorem. Jedná se o grafy porovnávající dvě číselné hodnoty (např. pro případ procentního porovnání plánovaných a skutečných hodnot čerpání rozpočtu na projektu nebo odpracovaných hodin projektu.

V rámci editace evidence (nebo při jejím založení) zvolíte "další nastavení" a Nastavení pluginů.

Z výčtu "Přidat plugin" vyberete možnost "Graf pro 2 čísla". Počet nastavených grafů pro jednu evidenci není omezen. Je možné nastavit např. pro evidenci Projektů graf na sledování čerpání rozpočtu i graf na sledování čerpání odpracovaných hodin na projektu.

V rámci nastavení pluginu zadejte název grafu a příp. jeho popis. Dále je nutné vybrat 2 hodnoty, které budou porovnávány. Tyto dvě hodnoty představují 2 detaily této evidence, jejichž formát musí být číselný (celé nebo desetinné číslo). Do nabídky se Vám proto nabídnou všechny detaily evidence, které jsou v číselném formátu, a to včetně sloupců tabulek (pak jednotlivé řádky tabulky představují jednotlivé hodnoty, které se promítnou v grafu).

Administrátor ještě nastaví typ grafu. Jsou připravené dva typy - kruhový a skupinový pruhový. Kruhový zobrazuje procentní podíl mezi hodnotami. Pruhový graf zobrazuje absolutní hodnoty.

Nastavení grafů je možné editovat i mazat (v rámci editace evidence).

Nastavení zobrazení na dashboardu evidence si již provádí každý uživatel sám a nepromítne se do nastavení jiných uživatelů.